УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от  „МИКРОФОНД“ АД

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„МИКРОФОНД“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130110401, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 118-120, ет.1 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Данни за контакт с „МИКРОФОНД“ АД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: 1202, София

ул. „Св.св.Кирил и Методий“ № 118-120

Телефон: + 359 2 813 78 00

Ел. поща: info@mikrofond.bg

Интернет страница: mikrofond.bg

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

Длъжностно лице по защита на личните данни на „МИКРОФОНД АД“ АД е г-н Павел Димитров

Адрес: 1202, София, Ел. поща: pdimitrov@mikrofond.bg.bg

ул.“ Св.св.Кирил и Методий“ 118-120, ет.1 Тел: + 359 2 813 78 00

Цели на обработването на лични данни

„„МИКРОФОНД“ АД e регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл.2, ал. 2 от Закона за кредитните институции на Българска народна банка под номер BGR00077. За да Ви предостави качествено обслужване, Дружеството обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

Обработвани лични данни

Личните данни, които „МИКРОФОНД“ АД обработва, са следните:

Име, презиме и фамилия, единен граждански номер, рождена дата, гражданство, номер на документ за самоличност, елек¬тронна поща, адрес и телефон, образование, професия, номер на банкова сметка, данни относно финансовото състояние – размер на дохода, недвижимо и движимо имущество, задължения по кредити и лизинги, семейно положение, други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора за заем.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Основания за обработваните лични данни

Съгласие

„МИКРОФОНД“ АД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Дружеството може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Договор

„МИКРОФОНД“ АД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с  „МИКРОФОНД“ АД  и/или сключите договор с „„МИКРОФОНД“ АД , е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може дружеството да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

Законово задължение

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 ,  Дружеството обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за него в качеството му на администратор в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Дружеството, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Легитимен интерес

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „МИКРОФОНД“ АД, в случаите, когато се извършват дейности по:

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „МИКРОФОНД“ АД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от „МИКРОФОНД“ АД лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Срок за съхранение на личните данни

„МИКРОФОНД“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „МИКРОФОНД“ АД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, „МИКРОФОНД“ АД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Достъп

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента

Коригиране

Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Изтриване

Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

Ограничаване

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Възражение

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Преносимост

Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Оттегляне на съгласие

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Жалба

Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Образец на Искане за упражняване на права

“МИКРОФОНД“ АД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме Образец  на Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/ 679.

Заявление в свободен текст

В случай, че желаете да отправите Вашето искане/заявление до “МИКРОФОНД“ АД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани и да Ви отговорим коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити. За надлежната Ви идентификация и за да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в Искането да посочите точно определен набор от реквизити, за да може “МИКРОФОНД“ АД да го изпълни:

Подаване на искания

Предоставяме Ви следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

Получаване на отговор на искане

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

Действащ надзорен орган

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни, е Комисията за защита на личните данни.

 

Документи: