Микрофонд АД

БИЗНЕС КРЕДИТИ
МИКРОФИКС

ФИРМЕН КРЕДИТ ОБОРОТ

КРЕДИТ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

БИЗНЕС КРЕДИТ ЗА
СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

КРЕДИТ РЕМОНТ
ОТ МИКРОФОНД

КРЕДИТ ЗА САНИРАНЕ

БИЗНЕС КРЕДИТ ТУРИЗЪМ

СТУДЕНТСКИ
БИЗНЕС КРЕДИТ