fbpx

Партньори

Микрофонд АД отпусна бизнес кредити за над 4 600 000 EUR на повече от 1000 микро и малки фирми по микрофинансовия инструмент "ПРОГРЕС" на Европейската комисия и Европейския Инвестиционен Фонд

Микрофинансов център - Полша водещата асоциация на микрофинансовите институции в Европа. Центъранасърчава своите членова да спазват международните стандарти за защита на потребителите и финансовото образование.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерския съвет на Република България като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Coopest е инвестиционен фонд, който предоставя финансови инструменти на социално ориентирани финансови посредници в Централна и Източна Европа.

Oikocredit международен социално-инвестиционен фонд, който подкрепя микрофинансови институции, fair trade организации, кооперативи и други институции.

Etimos е мрежа от организации насърчаваща инвестиции и програми, които подобряват живота на хората. До момента е инвестирала над 126 млн евро в над 32 държави по света.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерския съвет на Република България като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Микрофинансов център – Полша водещата асоциация на микрофинансовите институции в Европа.  Центъра насърчава своите членова да спазват международните стандарти за защита на потребителите и финансовото образование.

EIB   – Европейската инвестиционна банка е финансова институция на Европейския съюз.

Създадена е през 1958 с Римския договор с цел да финансира инвестиционни проекти в подкрепа на целите на ЕС. ЕИБ изпълнява програмата EaSI Техническа помощ зи микрофинасови институции финансирана от Европейската комисия.

DWM е фонд мениджър за нововъзникващи пазари и на гранични пазари, посветен на инвестиции с “въздействие”, които търсят подходяща за риска възвръщаемост и измерими екологични или социални ползи. Фондът е инвестирал над 1 млрд щ.д. в наз 170 финансови институции и компании в цял свят.